Vinding Lokalhistorisk Forening

Bestyrelse

Bestyrelsen består af:

Formand Kis Andersen

Næstformand Kamma Kragelund

Sekretær: Hans Christian Hay

Kasserer: Karen Marie Madsen

Ednund Andersen

Elly Lauritsen

Borgerforeningens repræsentant:

Bent Sørensen

Arkivleder Kaj Pedersen

Arkivet arkiv@vindingarkiv.dk

 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer

kan kontaktes på email, klik blot på navnet.

 

Lokalhistoriske arkiver i Herning kommune

§ 1

Foreningens navn er Vinding Lokalhistorisk Forening, dens hjemsted og arbejdsområde er Vinding sogn.

§ 2

Vinding Lokalhistorisk Forenings formål er:

I samarbejde med den kommunalt ansatte arkivleder at fremme og styrke den almene interesse for Vin-ding sogns historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt at drive et arkiv.

At indsamle, registrere og bevare billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medie af ikke statslig herkomst med tilknytning til Vinding sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid. At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.

§ 3

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådan garanteres.

§ 4

Som medlem kan optages alle med interesse for Vinding sogns historie.

§ 5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes til generalforsamling ved annoncering i et lokalt annonceblad senest 1 uge før. Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 hver-dage før.

Generalforsamlingen bør indeholde følgende punkter:

1.Valg af ordstyrer

2.Valg af stemmetællere

3.Formandens beretning

4.Regnskabsaflæggelse

5.Orientering fra arkivlederen

6.Fastsættelse af næste års kontingent

7.Indkomne forslag

8.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

9.Valg af suppleant

10.Valg af revisor

11.Eventuelt

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes in-den en måned efter begæring herom er fremsat og indkaldes med motivering for dens afholdelse i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

§ 7

Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8

Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvor der vælges 3 hvert år. Vinding Bor-ger-forening udpeger det 7. medlem, så længe den ønsker at være repræsenteret. Desuden vælges 1 sup-pleant og 1 revisor. Valgene gælder for 2 år.

Hvis Vinding Borgerforening ikke længere ønsker at udpege det 7. medlem, skal der i lige år vælges 4.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der føres protokol over møderne.

Foreningen tegnes af formand og næstformand.

 

 

§ 10

Bestyrelsen indstiller en arkivleder til godkendelse hos Herning Kommune. Arkivlederen er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til SLAs standardinstruks for arkivledere.

§ 11

I samråd med arkivlederen påser bestyrelsen, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret, at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid dog således, at SLAs tilgængelighedsregler respekteres.

§ 12

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§ 13

Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en til foreningen oprettet konto i et pengeinstitut. Kassereren kan råde over et mindre kontantbeløb til den daglige drift.

§ 14

Foreningens regnskabsår går fra l. januar til 3l. december

§ 15

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling med simpelt stemmeflertal, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret eller hvis 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

§ 16

Ophør af foreningen skal ske ved simpelt stemmeflertal ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.

§ 17

Skulle Vinding Lokalhistorisk Arkiv ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale mellem arki-vet, Arkivsamarbejdet i Herning Kommune og Herning Kommune.

§ 18

Ved opløsning af foreningen indstiller bestyrelsen overførsel af en eventuel formue til gavn for forenings-arbejdet i lokalområdet.

Således vedtaget på generalforsamlingen

den 10. marts 2016.

 

Foreningens vedtægter

Copyright © Vinding Lokalhistoriske Forening Mail til arkivet og foreningen