Bestyrelse og arkiver

§ 1

Foreningens navn er Vinding Lokalhistorisk Forening, dens hjemsted og arbejdsområde er Vinding sogn.

§ 2

Vinding Lokalhistorisk Forenings formål er:

I samarbejde med den kommunalt ansatte arkivleder at fremme og styrke den almene interesse for Vin-ding sogns historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt at drive et arkiv.

At indsamle, registrere og bevare billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medie af ikke statslig herkomst med tilknytning til Vinding sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid. At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.

§ 3

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådan garanteres.

§ 4

Som medlem kan optages alle med interesse for Vinding sogns historie.

§ 5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes til generalforsamling ved annoncering i et lokalt annonceblad senest 1 uge før. Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 hver-dage før.

Generalforsamlingen bør indeholde følgende punkter:

   1.Valg af ordstyrer

   2.Valg af stemmetællere

   3.Formandens beretning

   4.Regnskabsaflæggelse

   5.Orientering fra arkivlederen

   6.Fastsættelse af næste års kontingent

   7.Indkomne forslag

   8.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

   9.Valg af suppleant

  10.Valg af revisor

  11.Eventuelt

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes in-den en måned efter begæring herom er fremsat og indkaldes med motivering for dens afholdelse i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

§ 7

Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8

Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvor der vælges 3 hvert år. Vinding Bor-ger-forening udpeger det 7. medlem, så længe den ønsker at være repræsenteret. Desuden vælges 1 sup-pleant og 1 revisor. Valgene gælder for 2 år.

Hvis Vinding Borgerforening ikke længere ønsker at udpege det 7. medlem, skal der i lige år vælges 4.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der føres protokol over møderne.

Foreningen tegnes af formand og næstformand.§ 10

Bestyrelsen indstiller en arkivleder til godkendelse hos Herning Kommune. Arkivlederen er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til SLAs standardinstruks for arkivledere.

§ 11

I samråd med arkivlederen påser bestyrelsen, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret, at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid dog således, at SLAs tilgængelighedsregler respekteres.

§ 12

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§ 13

Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en til foreningen oprettet konto i et pengeinstitut. Kassereren kan råde over et mindre kontantbeløb til den daglige drift.

§ 14

Foreningens regnskabsår går fra l. januar til 3l. december

§ 15

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling med simpelt stemmeflertal, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret eller hvis 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

§ 16

Ophør af foreningen skal ske ved simpelt stemmeflertal ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.

§ 17

Skulle Vinding Lokalhistorisk Arkiv ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale mellem arki-vet, Arkivsamarbejdet i Herning Kommune og Herning Kommune.

§ 18

Ved opløsning af foreningen indstiller bestyrelsen overførsel af en eventuel formue til gavn for forenings-arbejdet i lokalområdet.

Således vedtaget på generalforsamlingen

den 10. marts 2016.


Bestyrelse

Bestyrelsen består af:

Formand       Kis Andersen

Næstformand   Edmund Andersen

Sekretær:     Kamma Kragelund

Kasserer:     Karen Marie Madsen

              Lone Junker

              Elly Lauritsen

Valgt på generalforsamlingen

Udpeget af Borgerforeningen:

              Bent Sørensen

             

Arkivleder    Kaj Pedersen

Arkivet       arkiv@vindingarkiv.dk

Hjemmeside    vindingarkiv.dkLokalhistoriske arkiver i Herning kommune


Skarild-Kartofte                 Gjellerup                Aulum-Haderup

Nøvling                                Timring                   Vildbjerg

Vind                                      Kibæk                      Ørre-Sinding

Sunds                                    Ørnhøj                    Sdr. Felding

                                               Herning

Foreningens vedtægter

Copyright © Vinding Lokalhistoriske Forening                                                                                                                          Mail til arkivet og foreningen